تـیـم ما

محمد اسماعیلی مشاور مدیرعامل در حوزه نوآوری باز
مجتبی حاجی قاسمی رئیس آزمایشگاه نوآوری باز مکو
داخلی: ۱۰۲
محمد صانعی مسئول هماهنگی و امور اجرایی
داخلی: ۱۰۱
دنیز نجفی دبیر کمیته فنی
داخلی: ۱۳۵
فرزانه محمدپور دبیر کمیته سرمایه‌گذاری
داخلی: ۱۳۳
765-default-avatar
مجتبی حاجی قاسمی سرپرست آزمایشگاه نوآوری باز مکو
داخلی: ۱۰۲
765-default-avatar
محمد صانعی کارشناسی هماهنگی و امور اجرایی
داخلی: ۱۱۱
765-default-avatar
دنیز نجفی کارشناس اینترنت اشیاء و علوم داده
داخلی: ۱۰۹
765-default-avatar
فرزانه محمدپور کارشناس سرمایه‌گذاری
داخلی: ۱۱۰
اسکرول به بالا